ازمون املا

1. گزینه صحیح را انتخاب کنید و در جای خالی قرار دهید.

الف- باید خوب و دقیق نگاه کنیم و از پرسیدن ............(نهراسیم،نحراسیم)

ب- سپس رستم خدای خود را سپاس ..............(می گذارد،می گزارد)

ج- باید که ............ صحبت را بشناسی. (قرض،غرض)

د-........... کره زمین به آب وابسته است. (حیات،حیاط)

2. با توجه به املای واژه ها، گزینه درست و نادرست را مشخص کنید. صحیح غلط

الف- هرکه از شما به زاد بزرگ تر باشدهرمت او نگاه دارید.

ب- مردم و مدافعان آبادان به مغا بله با دشمن پرداختند.

ج- مشرق باید به اسلحه ی تمدن مسلّح گردد.

د- پدر برای بدرقه ی مهمان رفت.

3. املای کدام کلمه با توجه به معنی آن صحیح نیست؟

الف- ادبار: تیره بختی ب-حیمه: هیزم ج-سحاب: ابر د-موسم: هنگام

4. حرف ((ظ )) در کدام کلمه درست به کار نرفته است ؟

الف- کارعظیم ب-ظهر عاشورا ج-ظمیر مناسب د-حفظ قرآن

5. هم خانواده ها را به هم وصل کنید. (در ستون ب یک کلمه اضافی است.)

الف ب

عمل حضور

قطع مظهر

اعتدال مقطع

ظاهر اعمال

عادل

6. با استفاده از حروف زیر سه کلمه بنویسید که ارزش املایی داشته باشد.

(ش _ د _ ا _ ت _ خ _ ه _ م _ ن _ ل _ ق)

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی ........................ اداره آموزش وپرورش منطقه 15

کلاس .................

آزمون املا

7. در عبارت های زیر غلط املایی را مشخص کنید و سپس صحیح آن را بنویسید.

دهخدا برای نوشتن این لغت نامه شب و روز به مطالعه مشقول بود . او از مطون موتبر استادان استفاده

نمود و در هیچ روزی از کار تحقیق غفلت نکرد . دهخدا برای تعلیف این کتاب بیش ا زچهل سال کوشش

کرد.

-8 در متن زیر ، کلمات مشخص شده را با حروف مناسب کامل کنید.

اگر کسی به جواب مش.......ول شود واو بر بهتر جوابی از آن قادر باشد ........بر کند تا آن سخن تمام شود

-9 دو کلمه بنویسید که حرف آخر آنها مانند" مصطفی " نوشته وخوانده شود.

١٠ با کلمات زیر دو کلمه جدید بنویسید.

افروز - نگون-

/ 0 نظر / 31 بازدید