# ریاضی

نمره ریاضی امتحان 19/9/92

نام و نام خانوادگی نمره برگه ردیف امید رضا ابراهیمی 1/5 1 معین اعزازی 7/5 2 فرهاد احمدی 14/25 3 امیر حسین اکرمی 16/5 4 محمد مهدی امیری 16/25 5 مهران پور نوری 19 6 کمیل پیر حقیقی 19 7 محمد عرفان حسین زاده 13/75 8 علی محمد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

لیست نمرات ابان 92

انضباط هنر پژوهش فناوری بخوانیم بنویسیم املا ریاضی علوم تعلیمات اجتماعی هدیه های آسمانی قرآن نام و نام خانوادگی ردیف  14  16    5  18  9  15  0  11  10 10  0 امید رضا ابراهیمی 1  14  17    10  20  15  19  11  18  15.5  19  20 معین اعزازی 2  20  20    15  20  20  20  17  20  20  20  20 فرهاد احمدی 3  20  20   20 20  20  20  20  20  20  20  20 امیر حسین اکرمی 4 20  20    12  20  18  20  17  20  20  20  17 محمد مهدی امیری 5  20  20    19 20  20  20  19  20  20  20  20 مهران پور ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید