ریاضی

هدف: اعداد

1. در صورتی که 5 کیک بین 18 نفر تقسیم شود. به هر نفر چه کسری از کیک می رسد.

??2. اگر واحد را یک دسته ی 11 تایی در نظر بگیریم، عدد مخلوط 32 کدام است؟

اعداد  را روی محور زیر نشان دهید. /

?? 4. گسترده اعداد را بنویس

 

5. یک کسر مثال بزنید که از نصف بیشتر باشد؟

عدد صحیح بزرگتر از 3- مثال بزن.

4 3 2 بازخورد: 1

هدف: عملیات روی اعداد

1. حاصل عبارت زیر را به ساده ترین صورت بنویسید.

48 × 24 × 49

56 × 36 × 28

 

/ 0 نظر / 35 بازدید