انشا و نگارش

1. برای کلمه های زیر صفت مناسب بنویسید.

گلِ            وطنِ

2. با شنیدن کلمه های زیر به یاد چه واژ ه های دیگری می افتی؟

بهار             کردگار

3. با کلمه ی "دانشمند" انواع جمله را بساز"

الف-جمله خبری:

ب-جمله پرسشی:

ج- جمله امری:

د- جمله عاطفی:

4. تشبیه زیر را کامل کنید.

شهید همچون...

مادر مثل...

5. یک بند بنویسید و کلمات زیر را در آن به کا رببرید.

مشورت ، تجربه ، دوست ، موفقیت

.....................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

6. متن زیر را با علائم نگارشی مناسب، نشانه گذاری کنید.

لقمان را گفتند ادب از که آموختی گقت از بی ادبان هرچه از ایشان در نظرم ناپسند آمد من از آن عمل

دوری می کردم.

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی ........................ اداره آموزش وپرورش منطقه 15

کلاس .................

نگارش و انشاء

7. در مورد تصویر مقابل یک بند بنویسید.

.....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

8. یک روزنامه دیواری شامل چه بخش هایی است؟ 4 مورد را نام ببرید.

9. در یک بند ضرب المثل زیر را توضیح دهید.

کم گوی و گزیده گوی چون در

.....................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

-10 کدام کلمه با سه کلمه ی دیگر ارتباط ندارد؟

الف- بهار ب- سبزه ج - برگ ریزان د- شکوفه

-11 مخالف کدام کلمه درست نوشته شده است ؟

الف- محبت- آسایش ب - ثابت- متحرک ج- چالاک- چابک د - آغاز- شروع

-12 در عبارت زیر منادا ونشانه ی ندا را مشخص کنید.

"یا رب ،نکن از لطف ،پریشان مارا "

-13 مشخص کنید بیت زیر از چند جمله تشکیل شده است ؟ سپس نوع هر جمله را بنویسید

(خبری-عاطفی- پرسشی و...

" باد بهاری وزید از طرف مرغزار باز به گردون رسید ناله ی هر مرغ زار"

-14 یک کلمه هم قافیه با کلمه ی " غرور " بنویسید

موضوع انشا

1. گفت وگویی خیالی میان رودخانه و درخت بنویسید.

2. علم چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تونیست نادانی

3. دوست داری یکی از نام آوران ایران زمین باشی ؟ برا ی رسیدن به این هدف چه می کنی؟

4. ویژگی های دوستان خوب

5. از زبان درختی که به میز و نیمکت یا دگاری  تبدیل شده بنویسید.

6. دوست من کتاب من

/ 0 نظر / 123 بازدید