نمونه سول اجتماعی دانش اموز

1-کدامیکازمواد {نهاده} درکشاورزیاست؟                                   

بذر              خاک               سم            موارد 1و2         

2-کدامیکازانرژیهاقابلتجدیدپذیرنیست؟                              

انرژی باد        انرژی فسیلی        انرژی نو خورشید      انرژی اب              

    3-استفاده های گوناگون از دریا ها کدامند؟                                            

      منابع انرژی      بازرگانی     گردشگری     هرسه مورد                          

  4- دریا ها به کدام یک راه دارند؟

اقیانوس        در یاچه       خلیج         رود ها

 5- مسجد شیخ فضل الله به فرمان               شناخته شد                  

 6-خط زمان  بر اساس            تنظیم شده است                                 

 7-یکی از موضوعات مهم در روابط دوستی            است                       

 8- باید از دوستی های             پرهیز کرد                          

 9- کارخانه کشتی سازی ولنج سازی در نکا قرار دارد؟

درست                           غلط

10- صید ماهی در دریای خزر ازاواخر بهار تا اوایل پاییز ممنوع است؟

درست                           غلط                      

                                        

   11- خلیج فارس از بزرگترین زیست گاه موجودات دریایی هستند؟

درست                         غلط

 

12- هدف اصلی استعمار گران اباد کردن کشور ها می باشد؟    

درست                        غلط

 

13-به تولید یک کالابه یک شکلوتعدادزیادچه می گویند؟

14-به ابراهه ای که دو دریا را به هم وصل می کند چه می گوید؟

 

15-مروارید سیاه به چه دریایی مربوط است؟

 

16-طولانی ترین مرز ایران با کدام کشور است؟

 

17- نام رود هایی که به در یای خزر می ریزد؟

 

18-خرمشهر در کدام عملیات ازاد شد؟

 

19-خط زمان نشان دهنده ی چیست؟

  20-نظامیه چیست؟

طراح سوال - محمد اسماعیل هادی - دانش اموز

/ 0 نظر / 27 بازدید