2سری نمونه سوالات علوم

هدف: مواد و تغیرات آن

مشخص کنید. × الف)پاسخ صحیح را با علامت

1. کدام قسمت برای تهیه کاغذ به کار می رود؟

الف- تنه ی درخت     ب- گل     ج- ریشه     د- پوست درخت

2. قطع درختان باعث .......... کربن دی اکسید و ................ اکسیژن هوا می شود.

الف- افزایش . افزایش      ب- کاهش . کاهش     ج- افزایش . کاهش    د- کاهش . افزایش

3. کدام یک از کاغذ های زیر قابل بازیافت است؟

الف- جعبه حاوی پیتزا     ب- کاغذهای رنگی    ج- جعبه پودر لباسشویی     د-کاغذ کیک

ب) صحیح و غلط جملات را مشخص کنید؟                                    صحیح       غلط

1. برای افزایش استحکام کاغذ به خمیر آن گچ اضافه می شود.

2. فلزات عموماً دارای چگالی بالا هستند.

3. در تهیه کاغذ تبدیل چوب به چیپس چوب یک تغییر شیمیایی است.

4. آب اکسیژنه را در محلی که نور به مقدار کافی نباشد نگه داری می کنند.

ج)پاسخ کامل دهید.

1. اسیدها بر چند نوع هستند؟ نام برده و برای هرکدام مثال بنویسید.

2. برای هر یک از فلزات زیر یک کاربرد در زندگی بنویسید.

مس: آلومینیم:

3. نوشتن روی سنگ و چوب در گذشته چه مزایا و معایبی داشته است؟( 2مورد)

 

نام و نام خانوادگی ........................

آموزش و پرورش منطقه 15

اردیبهشت 94

هدف: زمین

الف)پاسخ کوتاه دهید.

1. ساختمان درونی زمین بر اساس ترکیب شیمیایی و جنس مواد نام ببرید؟

2. دو گاز مهم آتشفشانی را نام ببرید؟

3. جنس هسته ی زمین از چیست؟

4. چاه نفت در کدام لایه می تواند وجود داشته باشد ؟

ب)صحیح و غلط جملات را مشخص کنید. صحیح غلط

1. عمق خمیر کره در حدود 350 کیلو متر است.

2. امواج لرزه ای از سنگهای سفت و نرم ،تندتر عبور میکند.

3. از آتشفشان نیمه فعال فقط گاز خارج میشود.

مشخص کنید. × ج)پاسخ صحیح را با علامت

1. در ساختمان سازی به عنوان عایق گرما،سرما و صدا بکار می رود، .............

الف- پوکه معدنی ب- سنگ پا ج- توف آتشفشانی د- سنگ مرمر

2. کدام لایه های زمین به ترتیب جامد، خمیری و مذاب هستند؟

الف- پوسته . گوشته . هسته درونی           ب- پوسته . گوشته . هسته بیرونی

ج- هسته درونی . هسته بیرونی . گوشته       د- هسته بیرونی . پوسته . گوشته

 

هدف: حرکت و انرژی

الف) پاسخ کوتاه بدهید.

1. واحد اندازه گیری انرژی چیست؟

2. منبع اصلی انرژی در زندگی ما را بنویسید.

3. اگر نیروی اصطکاک و نیروی وارد بر جسم برابر باشد چه اتفاقی می افتد؟

4. وسیله ای نام ببرید که در ان انرژی صوتی به انرزی الکتریکی تبدیل می شود؟

5. جهت کدام نیرو در خلاف جهت نیروی مقاومت هوا است؟

مشخص کنید. × ب) پاسخ صحیح را با علامت

1. کدامیک از آثار نیرو به شمار نمی رود؟

الف- تغیر شکل      ب- تغیر در جهت حرکت       ج- تغیر در سرعت حرکت                د-تغیر در جرم

2. تأثیر مستقیم دو جسم را چه می نامند؟

الف

/ 1 نظر / 48 بازدید
عرفان

خیلی خوب بود